حیطه های شناختی بلوم

آشنايي با حيطه هاي شناختي بلوم - کانون فرهنگی آموزش قلم چی
Dec 16, 2012 - چند نفر از صاحب نظران آموزشي (آندرسون، کراتول و همکاران،2001) در طبقه بندي حوزه شناختي بلوم تجديد نظر کرده و طبقه بندي تازه اي با نام يک طبقه ...

آموزشی - طبقه بندی هدف های آموزشی در حیطه های سه گانه:شناختی - عاطفی و ...
سطوح ششگانه. حيطه شناختي هدف كلي آموزشي (نتايج يادگيري). فعل هاي رفتاري(بصورت حال ساده و سوم شخص). دانش. اصطلاحات متداول را مي داند. مفاهيم اساسي را مي داند.

معرفی طبقه بندی جدید حیطه های شناختی بلوم - مشاوره تحصیلی - کودک ...
معرفی طبقه بندی جدید حیطه های شناختی بلوم - مشاوره تحصیلی - کودک - خانواده - وبلاگ شخصی کریم زنگنه ، کارشناس مشاوره و دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده ...

مثال هایی از طبقه بندی بلوم : شناختی، نگرشی، روانی حرکتی
ﻣﻄﺎﻟﺐ از ﭘﯿﺶ آﻣﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ، وﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺘﻔﺎوت داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در. رﺷﺘﻪ ﻫﺎ و ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ... ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮزش در ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ. ،. ﻣﻬﺎرﺗﯽ و ﻧﮕﺮﺷﯽ.

سطوح یادگیری در حیطه شناختی - تبیان
May 16, 2010 - هدف های یادگیری در حیطه ی شناختی بر اساس طبقه بندی بلوم، شامل شش سطح می باشد: شناخت، فهمیدن، به کاربستن، تحلیل، ترکیب و ارزش یابی.

سطوح حیطه شناختی بلوم - دنیای آموزش
Jan 18, 2011 - بر همین اساس بنجامین بلوم به طبقه بندی اهداف در سه حیطه شناختی، ... سطوح حیطه شناختی استفاده شود، می توان علاوه بر اندازگیری محفوظات، مهارت های ...

حیطه های شناختی بلوم - ارکیده
Mar 7, 2010 - حیطه های شناختی بلوم. هدف های کلی آموزشی و فعل های رفتاری هر طبقه در حیطه ی شناختی. فعل های رفتاری(به صورت زمان حال سادهوسوم شخص مفرد).

طبقه بندی جدید حیطه های شناختی بلوم - هدیه تیم: موفقیت مالی و حسابداری
طبقه بندی هدف‌های آموزشی بلوم به طراحان کمک می‌کند که در طراحی پرسش‌های خود جنبه‌های مختلف آموزش را لحاظ کنند. در ادامه معرفی این طبقه بندی از کتاب «سنجش فرآیند و ...

طبقه بندی هدفهای آموزش بلوم - روش تدریس معلّم و راه کارهایی برای تقویت ...
Aug 2, 2009 - تقسیم بندی هدفهای آموزشی بلوم در حیطه شناختی به شرح زیر است: حیطه شناختی: ... 5- ترکیب یادگیری های متفرق به منظور حل یک مساله یا مشکل.

بسمه تعالی
طبقه بندی و تحلیل هدفهای آموزشی در حیطه های یادگیری ... معروفترین طبقه بندی در زمینه هدفهای تربیتی ،توسط بنجامین بلوم و همکاران وی پایه گذاری شده است .در این طبقه بندی ، هدفهای آموزشی در سه حیطه شناختی، عاطفی ( نگرشی )، و روانی – حرکتی ...

اهمیت ارزیابی و حیطه های آموزشی
طبقه بندی و تحلیل هدفهای صریح آموزشی در حیطه یادگیری. طبقه بندی های مختلفی از هدفهای آموزشی ارائه شده است که معروفترین آنها طبقه بندی بنیامین بلوم و همکاران ...

۳ ﻓﺼﻞ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ
ﻣﻌـﺮﻭﻑ. ﺗـﺮﻳﻦ ﻃﺒﻘـﻪ. ﺑﻨـﺪﻱ ﺭﺍ. « ﺑﻠـﻮﻡ. ٢». ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩ. ﻩ ﺍﺳﺖ . ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪﻱ ﻫﺪﻑ. ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑـﻪ ﺳـﻪ ﺣﻴﻄـﻪ. : ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ، ﻋـﺎﻃﻔﻲ ﻭ. ﺭﻭﺍﻥ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻩ. ﺍﻧﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﺣﻴﻄﻪ. ﻧﻴﺰ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨـﺪﻱ ﻣﺨﺼـﻮﺹ ﺑـﻪ.

Souri - بررسي حيطه‌هاي شناختي
ابعاد فرآيند شناختي به قسمت‌هايي تقسيم شده است: ... معرفي طبقه بندي جديد حيطه هاي شناختي بلوم ... يادآوري فرمول به دست آوردن تعداد تصاوير در آينه هاي متقاطع.

طبقه بندی جدید برای حیطه های شناختی بلوم - گروه عربی اداره کل آموزش و ...
چند نفر از صاحب نظران آموزشي (آندرسون، کراتول و همکاران،2001) در طبقه بندي حوزه شناختي بلوم تجديد نظر کرده و طبقه بندي تازه اي با نام يک طبقه بندي براي ...

سطوح یادگیری در حیطه شناختی(طبقه بندی بلوم از هدف های آموزشی)
Nov 3, 2013 - به بیان ساده تر ،هدفهای شناختی با آنچه شاگردباید بداندوبفهمد سرو کار دارد.هدف های یادگیری در حیطه ی شناختی بر اساس طبقه بندی بلوم ،شامل شش ...

طراحی سوال استاندارد و سطوح یادگیری در حیطه شناختی - گروه زیست ...
سطوح حیطه شناختی و فعل های رفتاری مرتبط با آن و نمره ای که برای هر سطح از حیطه .... هدف های یادگیری در حیطه ی شناختی بر اساس طبقه بندی بلوم، شامل شش سطح ...

ناصر فرجی - طبقه بندی حیطه‌های آموزشی بلوم
حیطه شناختی: این حیطه اولین بار توسط بلوم در سال 1956 و در كتاب "طبقه بندی موضوعات تحصیلی: رساله اول، حیطه شناختی" معرفی گردید. این حیطه به قابلیت ...

بهمن 1386 - گروه اجتماعی ناحیه 2 کرمانشاه - blogfa.com
بر اساس طبقه بندی بلوم حیطه های یادگیری به سه دسته یا حوزه الف : شناختی ، ب : عاطفی ، ج : روانی - حرکتی تقسیم شده است . هدفهای آموزشی در هر یک از این حیطه ها از ...

بر مبنای طبقه بندی بلوم 2 های کتاب شیمی ها و فعالیت تحلیل تمرین
وضعیت تمرینهای کتاب شیمی سال دوم بر مبنای طبقات مختلف حیطه شناختی بلوم مورد بررسی و تحلیل. قرار. می. دهد . این تحقیق نشان داد که که بیشترین درصد اهد.

تحلیل محتوای کتاب های علوم تجربی پایه اول تا پنجم ابتدایی براساس ...
این پژوهش به تحلیل محتوای کتاب های علوم تجربی پایه های اول تا پنجم دبستان بر اساس حیطه های یادگیری شناختی(بلوم)، عاطفی(کراتول)، روانی- حرکتی(هارو) ...

مقاله تاثیر فناوریهای نوین بر آموزش زبان انگلیسی درسطوح بالای حیطه ...
ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بوده است که داده های حاصل از آن با دو شیوه آمار ... زبان انگلیسی،آموزش کلاسی را در حد زیاد به سطوح بالای حیطه های شناختی بلوم هدایت ...

طنین تربیت - نحوه نوشتن طرح درس
هدفهای رفتاری طرح درس باید در سه حیطه شناختی. ... مهارتهای تفکر به شکل های گوناگونی طبقه بندی شده اند. بنجامین بلوم(1956)تفکررا به شش فرایند تقسیم می کند و معتقد است که دانش آموزان باید در یک سطح از سطوح فکری آن تبحر حاصل کنند تا ...

طبقه بندی هدف های آموزشی - تکنولوژی آموزشی
May 20, 2011 - بنجامین بلوم در سال 1956 برای اولین بار طبقه بندی اهداف آموزشی را تشریح کرد. تقسیم بندی اهداف آموزشی بلوم در حیطه شناختی به شرح زیر می ...

آشنایی با حیطه های شناختی بلوم - فر آیندهای جوشکاری با پرتو الکترونی
طبقه بندی تجدید نظر شده حوزه شناختی چند نفر از صاحب نظران آموزشی (آندرسون، کراتول و همکاران،۲۰۰۱) در طبقه بندی حوزه شناختی بلوم تجدید نظر کرده و طبقه بندی ...

طبقه بندی هدف های آموزشی در حیطه های سه گانه:شناختی - عاطفی و روانی ...
شناختی (۱) · حرکتی (۱) · حیطه های (۱) · عاطفی و روانی (۱). آرشیو وبلاگ. عناوین مطالب · خرداد ٩٤ · اسفند ... كد ساعت فلش. 12. 9. 3. 6. انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس.

آشنایی با حیطه های شناختی بلوم - مطالب مرتبط
ست های فوق العاده زیبا برای تابستان 95 (6) ... در اینستای ستاره های خارجی چه خبر است؟ (48) .... لباس های زنانه ترک اصل ، بسیار زیبا و دیدنی + تصاویر.

تعیین خط مشی آموزشی
معروف‌ترین طبقه بندی حیطه‌های یادگیری توسط بلوم ارائه شده است. حیطه شناختی(تفکر); حیطه عاطفی(احساس); حیطه مهارتی(حرکات ومهارتهای فیزیکی). حیطه شناختی.

حیطه ها و سطوح اهداف رفتاری - آموزش برتر = یادگیری بهتر
May 22, 2010 - نتایج یادگیری در این سطح،ارائه راه حل های جالب وابتکاری وخلاق می باشد. ... آندرسون، کراتول وهمکاران(2001)درطبقه بندی حیطه شناختی بلوم تجدیدنظر کرده ... درطبقه بندی تازه ی حیطه شناختی یک بعد دانش و یک بعد فرایند شناختی ...

طراحی سوال.doc
د)استفاده ازسطوح مختلف حیطه های شناختی: یکی از مشکلات تمام سوالات،عدم رعایت حیطه ها و ... هدف های حیطه شناختی بر اساس طبقه بندی بلوم در شش سطح قرار می گیرند.

مـــــــــد يــــــــــر ســـــــــــرا - طبقه بندی اهداف آموزشی بلوم
بلوم با همکاری تعدادی از همکاران خود، هدف های آموزشی را طبقه بندی کرد. طبقه بندی آن ها بسیار مشهور است. در این طبقه بندی، هدف های آموزشی در سه حیطه یا حوزه شناختی، ...

. - حيطه هاي شناختي بلوم - ابزار رایگان وبلاگ
Feb 24, 2012 - حيطه هاي شناختي بلوم. ابعاد فرآيند شناختي: 1- به‌ياد آوردن (دانش): وقتي هدف آموزش حفظ مطالب آموزش‌داده شده به‌همان صورت اوليه از سوي دانش‌آموز است، اين ...

عــــــــــــــــــــــــــــــــلم وادب - آشنایی با طبقات حیطه شناختی بلوم
عــــــــــــــــــــــــــــــــلم وادب - آشنایی با طبقات حیطه شناختی بلوم - عــــــــــــــلمی و ... فهميدن زماني صورت مي پذيرد که دانش آموز بتواند بين دانش تازه و دانش هاي قبلي ...

آشنایی با حیطه های شناختی بلوم - پژوهشگاه خوارزمی شهرستان اردل
Feb 13, 2013 - طبقه بندی تجدید نظر شده حوزه شناختی. چند نفر از صاحب نظران آموزشی (آندرسون، کراتول و همکاران،2001) در طبقه بندی حوزه شناختی بلوم تجدید نظر ...

ﺳﻄﻮﺡ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﺩﺭﺣﻴﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺩﺍﻧﺶ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎی ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﺫﻫﻨﯽ ﻭ ﻓﮑﺮی ﺳﺮﻭ ﮐﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮ ﻳﺎﺩ ﺁﻭﺭی ﻳﺎ. ﺑﺎﺯﺳﺎﺯی ﺁﻧﭽﻪ ﺁﻣﻮﺧﺘﻦ ﺁﻧﻬﺎ ﺿﺮﻭﺭی ... ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺎی ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ : ﺑﻠﻮﻡ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺍﻳﻦ ﺣﻮﺯﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ... ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﻳﺎﺩﮔﻴﺮی ﺩﺭ ﺣﻴﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺴﺐ ﺩﺍﻧﺶ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﺳﺖ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ. ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻧﺪﻩ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ...

گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی ( آمل) - سطوح حیطه شناختی بلوم
بر همین اساس بنجامین بلوم به طبقه بندی اهداف در سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی ... سطوح حیطه شناختی استفاده شود، می توان علاوه بر اندازگیری محفوظات، مهارت های ...

آشتی با ریاضی - قواعد طراحی سوالات امتحانی
د)استفاده ازسطوح مختلف حیطه های شناختی: یکی از مشکلات تمام سوالات،عدم رعایت حیطه ها و ... هدف های حیطه شناختی بر اساس طبقه بندی بلوم در شش سطح قرار می گیرند.

مجتمع آموزشی و پرورشی عاشقان ولایت - آشنايي با حيطه هاي شناختي بلوم
مجتمع آموزشی و پرورشی عاشقان ولایت - آشنايي با حيطه هاي شناختي بلوم - مدارس روستای قله زو و آقداش.

اشنايي با حيطه هاي شناختي بلوم - مجتمع آموزشی و پرورشی عاشقان ...
مجتمع آموزشی و پرورشی عاشقان ولایت - آشنايي با حيطه هاي شناختي بلومبعد فرايند شناختي: در برگيرنده ي به يادآوردن، فهميدن، به کار بستن، تحليلکردن،

SID.ir | تحليل محتواي کتاب رياضي 1 پايه اول متوسطه بر اساس تکنيک ...
يافته هاي تحقيق نمايان ساخت که ضريب درگيري متن، 0.53 است که نشان مي دهد متن ... در بخش تحليل، بر اساس حيطه شناختي بلوم، مشخص شد که 81 درصد تمرين ها، ...

حیطه های شناختی بلوم بایگانی - پرشین فایلز
برچسب مطالب: حیطه های شناختی بلوم. 487971. محصولات دانلودی. توسط administrator ژوئن 15, 2016. دانلود پاورپوینت پژوهش در حیطه ناتوانی – 29 اسلاید ...

آشنایی با حیطه های شناختی بلوم - PicoFile.com
آشنایی با حیطه های شناختی بلوم.pdf. حجم فایل, 620 KB. تعداد دانلود, 6. تاریخ انتشار, 1393/08/18 02:16 PM. تاریخ آخرین دانلود, 1395/04/27 07:28 PM. لینک دانلود.

حیطه شناختی سوالات شیمی
گروه آموزشی شیمی سامان - حیطه های طراحی سوال سنجش سوالات امتحانی مقطع ... سطوح یادگیری در حیطه ی شناختی بلوم ناصر فرجی - طبقه بندی حیطه‌های آموزشی بلوم ...

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ م‍ق‍ول‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ل‍وم‌ در ح‍ی‍طه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ر ... - شناسنامه
ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ب‍ک‍ارگ‍ی‍ری‌ م‍ق‍ول‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ل‍وم‌ در ح‍ی‍طه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ... "درک‌ و ف‍ه‍م‌"، "ک‍ارب‍رد"، "ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌"، "ت‍رک‍ی‍ب‌"، "ارزش‍ی‍اب‍ی‌" از ح‍ی‍طه‌ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ل‍وم‌ ۴- ارائ‍ه‌ ...

magiran.com: مجله تازه هاي پژوهش در برنامه ريزي درسي، شماره 3
تاثير روش تدريس ايفاي نقش بر مهارت هاي اجتماعي و شناختي دانش آموزان در درس ... ويليام رومي و مقايسه محتواي كتاب بر اساس هدف هاي رفتاري حيطه شناختي بلوم

حیطه های رشد انسان (Domains of Human Development) - پایگاه علمی ...
Jul 30, 2010 - سه حیطه عمده وی عبارت بودند از:شناختی, عاطفی وروانی-حرکتی.حیطه های بلوم با یک تغییر مهم برای طبقه بندی تحقیقات رشد انسان به کار می رود.

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮاى ﮐﺘﺎب رﯾﺎﺿﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻔﺘم ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎى ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨ - کنفرانس آموزش ریاضی ایران
با توجه به اهمیت بحث تحلیل محتوای کتاب های درسی که در نظام آموزشی متمرکز ... با معرفی این شش سطح طبقه بندی حیطه شناختی بلوم را به جهانیان عرضه. کرد.)صفوی ...

یادگیری ریاضی - اهداف ریاضی و حیطه های شناختی
با سلام. اگر معلم باشید احتمالا با طبقه بندی اهداف جناب بلوم آشنایی دارید. ایشان اهداف اموزشی را در سه دسته ی زیر طبقه بندی می کند. 1) اهداف شناختی 2) اهداف روان ...

هوش‌هاي چندگانه - تئوري هوش‌هاي چندگانه و سطوح شناختي بلوم
Feb 17, 2013 - هوش‌هاي چندگانه - تئوري هوش‌هاي چندگانه و سطوح شناختي بلوم - وبلاگ تخصصي ... مهارت هاي حافظه طوطي‌وار (آگاهي از حقايق، عبارات، رويه‌ها و سيستم‌هاي طبقه‌بندي). ... حیطة عاطفی(نگرشي) در مقوله‌هایی مانند احساسات، علایق، حالت‌ها، باورها و ...

طراحی آموزشی
طبقه بندي اهداف آموزشي را درسه حيطه شناختي، عطفي و رواني حركتي توضيح دهند. .... طبقه بندی اهداف در سه گروه شناختي، عاطفي و رواني حركتي با توجه به حيطه های ... Bloom. از هدف‌هاي آموزشي. حوزه عاطفي. affective domain. حوزه شناختي. cognitive domain.

ﮐﺘﺎب درﺳﯽ - گروه علم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺒﻮدن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ. ﻣﻨﺎﺳﺐ ... اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﮐﺘﺎب ﻫﺎي درﺳﯽ دوره دﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎرج ﮐﺮدن. ﻧﻈﺎم ... ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﻠﻮم در دو ﺣﯿﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و.

81 . [DOC]
یکی از مفیدترین این روشها توسط بلوم ارائه شده است. همانگونه که در شکل (1) مشاهده می‌شود، بلوم 6 سطح از حیطههای شناختی (یادگیری) را از ساده تا پیچیده مرتب کرده ...

فرهنگی و تربیتی - حیطه های شناختی بلوم
Jan 2, 2011 - حیطه های شناختی بلوم. حيطه هاي شناختي بلوم. Knowlage ۱- دانش. 1/1– دانش امور جزئي يا ويژه. 1/1/1 – دانش اصطلاحات. 2/1/1 – دانش حقايق جزيي يا ...

حیطه های شناختی بلوم | سایت تفریحی فان کده
Jun 16, 2016 - حیطه های شناختی و سطوح مختلف یادگیری گروه روانشناسی و و مرکز مشاوره آرامش مرکز مشاوره و ارائه خدمات مامایی آرامش. حیطه های شناختی و سطوح مختلف ...

تحلیل محتوای کتاب اقتصاد سال دوم متوسطه براساس طبقه بندی بلوم و ...
تحلیل محتوای کتاب اقتصاد سال دوم متوسطه براساس طبقه بندی بلوم و همکاران از هدف های رفتاری در سطوح حیطه شناختی. تاریخ انتشار : 1389/4/4. بازدید : 1235.

حیطه شناختی بلوم - صفحه اصلی
تخته سیاه مثال های سطوح حیطه ،طبقات حیطه شناختی بلوم . حیطه شناختی بلوم شش سطح دارد،اهداف آموزشی مبنایی برای طراحی سوالات اهداف آموزشی مبنایی برای طراحی ...

تحلیل محتوای کتاب های علوم تجربی پایه اول تا پنجم ابتدایی براساس ...
چکیده: این پژوهش به تحلیل محتوای کتاب های علوم تجربی پایه های اول تا پنجم دبستان بر اساس حیطه های یادگیری شناختی(بلوم)، عاطفی(کراتول)، روانی- حرکتی(هارو) ...

حیطه های شناختی در یادگیری
سطوح یادگیری در حیطه شناختی یادگیری روش‌های یادگیری و حیطه‌های شناختی بلوم آموزش بهورزي - حیطه های یادگیری (حیطه شناختی ) آموزشی - طبقه بندی هدف های آموزشی ...

حیطه های شناختی بنجامین بلوم - ویکی
هدف های حیطه ی شناختی ... هدف های یادگیری در حیطه ی شناختی بر اساس طبقه بندی بلوم ...

آشنایی با حیطه های شناختی بلوم از وبلاگ moshaver man - وبلاگ 98
Mar 13, 2013 - پست با عنوان «آشنایی با حیطه های شناختی بلوم» از وبلاگ «moshaver man» به صورت خودکار از وبلاگهای معتبر فارسی دریافت و با ذکر منبع ...

حیطه های شناختی بلوم | سایت تفریحی فان کده
حیطه های شناختی و سطوح مختلف یادگیری حیطه شناختی شامل دانش درک وفهم کاربرد تجزیه ئ. مرکز مشاوره و ارایه خدمات مامايی آرامش طبق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت ...

روش های تدریس
همچنین در نوشتن اهداف رفتاری باید حیطه های یادگیری وسطوح آن را نیز مشخص کرد. 9. حیطه های یادگیری(دیدگاه بلوم). شناختی. عاطفی. روانی-حرکتی. 10. سطوح حیطه های ...

انواع حیطه های یادگیری - مطلب ها
انواع ناتوانی های یادگیری،انواع ناتوانی های تا دانش آموز که در اکثر حیطه های یادگیری عادی است ولی مشکلات . سطوح حیطه شناختی بلوم دنیای ،بر همین اساس بنجامین ...

حیطه های شناختی بلوم درزمینه کنکور | جستجو | اخبار جدید | جدیدترین ...
حیطه های شناختی بلوم درزمینه کنکور ... در شیوه هاي رفتار درمانی مستقیماً بر رفتار تأکید می شد و به تفکر و استدلال فرد کمتر توجه ... راه هاي شخصيت شناسي نامزد.

طبقه‌بندی و تحلیل هدف‌های صریح آموزشی در حیطه یادگیری
در طبقه‌بندى بلوم، هدف‌هاى آموزشى در سه حيطهٔ شناختى (cognitive domain)، عاطفى ... معمولاً سه حيطهٔ شناختي، عاطفى و روانى - حرکتى مانند يک شبکهٔ يکپارچه هستند، ولى بعضى ... اختصاصی/ صحبت های جواد نکونام بعد از بازی با قطر - فیلم از برنامه نود.

حیطه های یادگیری - معاونت توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ...
فراگیر بتواند حیطه های طبقه بندی اهداف آموزشی را نام ببرد. ... طبقه بندی بنیامین بلوم است; در این طبقه بندی اهداف آموزشی در سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی حرکتی ...

سطوح یادگیری در حیطه ی شناختی بلوم - بیشتر...
سطوح یادگیری در حیطه ی شناختی بلوم. هدف های حیطه ی شناختی، بر یادآوری یا بازسازی اموری تاکید می کند که آموختن آن ها ... بیشتر.

حیطه های عاطفی
حیطه های یادگیری و اهداف آموزشی ،آموزش و آزمون آنلاین شیمانا هدف های حیطه ی شناختی بر یادآوری یا بازسازی اموری . حیطه‌های شناختی بنجامین بلوم و ،حیطه‌های شناختی ...

مقاله جديد در حيطه آموزشي
Jan 28, 2016 - معرفي طبقه بندي جديد حيطه هاي شناختي بلوم . ... طبقه بندي هدف‌هاي آموزشي بلوم به طراحان کمک مي‌کند که در طراحي پرسش‌هاي خود، جنبه‌هاي مختلف آموزش ...

مقالات مشابه با مقاله: تحلیل محتوای کتاب‌های جغرافیای دوره راهنمایی سال ...
تعیین سطوح شناختی پرسشها و تکالیف کتب علوم دورهء ابتدائی در وضع موجود و ... روش بنجامین بلوم و همکارانی از طبقه بندی هدف های رفتاری در سطوح حیطه شناختی و ...

تحقیق و پژوهش در متوسطه - طبقه بندی اهداف آموزشی: حیطه ها
بلوم و همکاران، ظاهرا" به طبقه بندی هدف های تربیتی در حیطه روانی- حرکتی علاقه ای نشان نداده ... نمونه «هدف های کلی آموزشی» و فعل های رفتاری هر طبقه در حیطه شناختی ...

زبان آموزی - اهداف عملکردی
نخستین طبقه بندی در زمینه هدف های تربیتی در سال 1956 توسط بلوم2و همکارانش پایه گذاری شد. طبقه بندی بلوم شامل دو حیطه شناختی3 و عاطفی4 می باشد. در این مقاله ...

دانلود مقاله تحلیل محتوای کتابهای تاریخ دوره راهنمایی بر اساس حیطه ...
در این پژوهش تلاش شده است که تحلیل محتوای کتابها ی تاریخ دوره راهنمایی در سال تحصیلی ۸۸ – ۸۷ را از منظر حیطه های شناختی بلوم)دانش، درک و فهم کاربرد، تجزیه و ...

روش های آموزش - تربیت بدنی
يكي از معتبرترين طبقه‌بندي‌ها در تعليم و تربيت متعلق به دكتر «بلوم» می باشد که به سه دسته تقسیم شده است : 1 – اهداف شناختي 2 – حیطه عاطفي 3 – حیطه رواني ـ ...

ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﺑﻠﻮم ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻬﺮﻣﺤﻤﺪي ا ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺮاﺑ
ﺑﻨﺠﺎﻣﯿﻦ ﺑﻠﻮم. 1. ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻬﺮﻣﺤﻤﺪي. 2. " ﻫﺮ ﺗﻼش ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ر. ا ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻗﺮاﺑﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ... ﻫﺎي او ﺑﺮاي وﻓﺎدار ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ اﺻﻮل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮔﺮاﺋﯽ در ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ... ﮐﺘﺎب اول، ﺣﯿﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ.

انسان و محیط زیست تغییرات مواد
اما در نظریه ی شناختی که بیشتر در این مقال مد نظر ماست صاحب نظرانی همچون. گشتالت ..... ت درس دوم کتاب علوم پنجم ابتدایی با حیطه های بنجامین بلوم. بر اساس تک.

حیطه های شناختی بلوم - دانلود آهنگ جدید
هدف اصلي نظامهاي آموزش مجازي يا الكترونيكي، همانند نظامهاي سنتي مبتني بر حضور فيزيكي، انتقال حداكثر مفاهيم از منابع انتشار يافته و به ويژه از مدرس، به دريافت ...

خلاصه کتاب روش ها و فنون تدریس دکتر حسن شعبانی - زندگی زیبا
May 16, 2013 - آموخته ها و تجربه های گذشته شاگرد،ساخت شناختی وی را تشکیل می دهدفرد زمانی می تواند ... نظریه شناختی:صاحبان این نظریه(گشتالت،پیاژه،برونر،آزوبل و بلوم و. ...... در تعیین هدفهای آموزشی لازم است حیطه های یادگیری مشخص شود.

سوالات مفهومی - سرگروه های آموزشی درسی دوره ابتدایی و متوسطه
است یعنی رعایت سطوح حیطه های شناختی، عاطفی، روانی، حرکتی و دو بخش حیطه های شناختی .... هدف حیطه شناختی براساس طبقه بندی بلوم در شش سطح قرار می گیرند.

دریافت
اﻫﺪاف ﺣﯿﻄﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و رواﻧﯽ ﺣ. ﺮﮐﺘﯽ در ﭼﻪ ..... اف در ﺳﻄﻮح ﺣﯿﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻠﻮم ﺑﻪ ... ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻠﻮم و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻓﻘﻂ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف و ارزﺷـﯿﺎﺑﯽ اﺳـﺖ. ،. اﻣﺎ در.

حيطه شناختي بلوم - جملات زیبا و حکیمانه
Aug 12, 2016 - حيطه شناختي بلوم----- مقاله جديد در حيطه آموزشي 1 . فناوری های اموزشی - مقاله جدید در حیطه ...

ﭼﮑﻴﺪﻩ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﻳﺎﺿﯽ
Jul 11, 2010 - ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﺷﺘﻪ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﺭﻳﺎﺿﯽ، ﺁﻣﺎﺭ، ﻓﻨﯽ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ،. ﺯﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﺯﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ... ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎﯼ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻠﻮﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ. ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺿﻤﻦ ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ...

راه یادگیری کجاست؟ :: پازلِ اندیشه یک معلّم
Dec 2, 2015 - و اما معرفی طبقه بندی های بلوم از حیطه ی شناختی. حیطه ی شناخت از نگاه بلوم در شش طبقه جا سازی می شود. این طبقه ها در قالب یک هرم بوده که به صورت ...

رعایت سطوح حیطه شناختی - داود مهدوی دبیر زبان انگلیسی متوسطه ...
Dec 12, 2011 - جدول (2) رعایت سطوح حیطه شناختی ... از هدفها ،رفتار ها یا پاسخهایی است که مستلزم فهم معنی ظاهری یا تحت اللفظی پیامها یا منظور های مستتر در هر نوع گفت و شنود است. بلوم و همکارانش فراگیری یا درک را به سه دسته تقسیم کرده اند:.

اهداف تعلیم و تربیت - کتاب
در واقع تعلیم و تربیت آگاهانه مجموعه ای از تدابیر است که از طریق برنامه های آموزشی ... (۸۶-۸۵) از نظر میزان پرداختن به سطوح مختلف حیطه شناختی هدف های پرورشی بلوم.

واژه‌نامه توصیفی آموزش طبقه‌بندی اهداف آموزشی - Iranian Journal of ...
... آموزشی بلوم، که شایع‌ترین نوع طبقه‌بندی می‌باشد، در حیطه‌های شناختی و روانی و حرکتی، ... در این شماره استفاده از این طبقه‌بندی در حیطه عاطفی (Affective Domain) ...

اصل مقاله (802 K) - فناوری آموزش - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
ﻣﻘﺎﯾﺴ. ﮥ. ﺣﯿﻄﻪ. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﺑﻠﻮم ﺑﺎ آزﻣﻮن ﺗﯿﻤﺰ. 2011. در. ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ. ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ..... -4. تحلیل محتوای کتاب درسی بر مبنای حیطه. های. سه گانه اهداف آموزشی. بلوم. 4[.

در ارزشیابی
این عمل را اصطلاحاً ارزشیابی یا امتحان گویند که در نگرش های نوین برخلاف .... بلوم " هدف های تربیتی در حیطه شناختی (شامل مهارتها و توانای های عقلی و ذهنی ) را به شش ...

تحقیق درباره بررسي و تحليل کتاب درسي
Mar 11, 2015 - تحليل محتواي کتابهاي جغرافي دورة راهنمايي سال تحصيلي (86-85) از نظر ميزان پرداختن به سطوح مختلف حيطه شناختي هدف هاي پرورشي بلوم.

نکات مرتبط با محتواهای آموزش ارزش‌های دینی و اخلاقی - خبرگزاری فارس
May 6, 2015 - تمام سطوح رفتاری حیطة شناختی بلوم، در محتوای کتاب علوم گنجانده شده ..... حسن شعبانی، مهارت های آموزشی و پرورشی(روش ها و فنون تدریس)، ص 183.

فرایند یادگیری - وبلاگ محسن مظفری
طبقه بندی حیطه های یادگیری : معروفترین طبقه بندی در زمینه هدفهای تربیتی ، توسط بنیامین بلوم و همکارن وی پایه گذاری شده است در این ... از آنجا که اهداف حیطه شناختی جنبه نطری و فکری دارد به آنان سر ، اهداف حیطه عاطفی چون سبب تغییر نگرش می ...

رضا پورشیخ - یاددهی و یادگیری
... و عشق - ۱۳٩٥/٢/٧. الگو های روش تدریس رفتار گرایی در وبلاگ زیر ..... "ترکیب" از حیطه شناختی بلوم با کدام طبقه از حیطه یادگیری گانیه همراستاست؟ طراحی آموزشی ...

طراحی سؤال های امتحان پایانی با استفاده از بودجه بندی - همیار فیزیک ...
Dec 18, 2009 - دانش – فهم – کاربرد – تحلیل – ترکیب – ارزشیابی. و یا یکی دیگر از انواع زیر مجموعه های طبقه بندی حیطه های شناختی بلوم ؛ و یا دو ردیف دانش و ...

چاپ کتاب پژوهشگر برتر ایران در انتشارات آلمان به زبان انگلیسی
Jan 5, 2016 - ... ریاضی، با هدف بررسی عملکرد مهارت های دانشجویان مراکز آموزش عالی گیلان بر اساس حیطه های شناختی بلوم، تدوین شده است. ساختار اصلی کتاب بر ...

اﻧﻮاع اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ - qums
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﯿﻄﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ ﺑﻠـﻮم و ﻫﻤﮑـﺎران. ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ . در اﯾﻦ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ در ﺳﻪ ﺣﯿﻄﻪ. ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ، ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﻧﯽ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ . •. در ﺣﯿﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ اﻫﺪاﻓﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ...

درباره طبقه بندی آموزشی بنجامین بلوم مطلب میخوام. - کلوب
Jul 11, 2009 - سپس به عضویت ستاد آزمون های دانشگاه شیکاگو درآمد. ... در این طبقه بندی، هدفهای آموزشی در سه حیطه شناختی، عاطفی و روانی – حرکتی تقسیم بندی ...

ارزشیابی در خدمت یادگیری - 1 | گزینه دو
Jan 14, 2016 - ارزشیابی در خدمت یادگیری - 3, ۲۴ دی ۱۳۹۴. حیطه های شناختی - 1, ۲۳ دی ۱۳۹۴. حیطه های شناختی - 3, ۲۳ دی ۱۳۹۴. حیطه های شناختی - 4, ۲۳ دی ۱۳۹۴.

Slide 1 - دانشگاه شاهد
... شناختي را با ذكر مثال توضيح دهد. براي هريك از حيطه هاي يادگيري سه هدف، در سه سطح بنويسد. ... طبقه بندی هدفهای آموزشی شناختی توسط بلوم. AFFECTIVE DOMAIN.

ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و روﺷﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ : ﻃﺮح درس ف ﻛﻠﻲ ا ﻫﺪ ا
ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ. ﻋﺎﻃﻔﻲ. -1. ﺣﻴﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻠﻮم را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد . -2. ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺣﻴﻄﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ را ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﺎﻳﺪ . ا. ﺻﻮل ﻃﺮاﺣﻲ اﻣﻮزﺷﻲ. : -3. ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﺎدﮔﻴﺮي در ﺣﻴﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲ را ...

روشها و فنون تدریس
... یاددهی, وسایل آموزشی, محل تدريس, فعالیت های یاددهی, شيوه ارزشيابي, منابع تدريس ... رفتاری از دیدگاه بلوم, دانشجویان قادر باشند 6 سطح حیطه شناختی را بطور کامل ...

باز باران
دانلود پاور پوینت دست ورزی های ریاضی چهارم دبستان (جدید) ... جدول حیطه های شناختی بلوم به صورت طبقه بندی شده و تفکیکی سطوح هر حیطه به همراه فعلهای رفتاری هر ...