تعریف امور اداری

معرفی شغل مدیر امور اداری - مسیر ایرانی
در این بخش به معرفی مدیر امور اداری ، شرح وظایف مدیر امور اداری، تحصیلات و تخصص های لازم، وضعیت اشتغال و بازارکار مدیر امور اداری و میزان درآمد و حقوق مدیر امور ...

شرح وظايف امور اداري ::
شرح وظايف. 1. نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي . 2. صدور دستورات لازم به منظور ايجاد هماهنگي بين واحدها . 3.سازماندهي فعاليتهاي مربوط و تقسيم ...

امور اداری
تعریف دبیرخانه: دبیرخانه واحد سازمانی مشخصی است که اداره امور دفتری سازمان را بر اساس روش‌های تدوین شده و معین عهده دار گردیده و گردش مکاتبات و مراسلات اداری را ...

آشنایی با شغل کارشناس امور اداری | ایران استخدام
Dec 23, 2014 - ایران استخدام: سایت ایران استخدام در این صفحه اطلاعات مفیدی در رابطه با “معرفی شغل کارشناس امور اداری” خدمت آن دسته از عزیزان علامند به این شغل ...

شرح وظایف امور اداری و پشتیبانی - پژوهشگاه علوم انسانی
اجرای سیاست‌ها و خطی‌مشی‌های پژوهشگاه در زمینه‌های مربوط به امور اداری، استخدامی و پشتیبانی. - تهیه و تنظیم آئین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم جهت ارائه به ...

شرح وظایف مدیریت امور اداری - پرتال سازمان جهاد كشاورزی استان اصفهان
4- هماهنگی مدیریت امور اداری با دمدیریت های ذبربط در پیش بینی و برآورد بودجه پرسنلی از قبیل (حقوق، اضافه کاری، مأموریتها و دیون پرسنلی...) و دفاع از آن در مراجع ...

fooladshahr.ir - مسئول امور اداری
رشته فرعی : امور اداری. رشته شغلی :مسئول خدمات اداری. تعریف : این رشته در برگیرنده طبقات مشاغلی است که متصدیان آنها تحت نظارت مقام مافوق عهده دار انجام کارهایی ...

: کارشناس امور اداری - دانشنامه رشد
معرفی. نمونه وظایف. بازار کار; شرایط احراز. معرفی. متصدیان این شغل تحت نظارت مقام مافوق عهده دار مطالعه و بررسی و یا سرپرستی فعالیتهای مربوط به امور اداری و ...

: مهارت اداری - دانشنامه رشد
در مهارت های اداری به طور معمول روند کار ثابت، ابعاد کار معین و تعریف شده و اهداف از ... ای را در این خصوص بیان می کنیم که به امور پرسنلی و منابع انسانی مربوط می شود.

تعریف واژگان اداری - شهرداری تهران
تعریف واژگان اداری. ... و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حسابهای سال مالی تشکیل شود.

واحد امور اداري و كارگزيني - منطقه 3 - شهرداری قزوین
كارگزيني بانظارت ورسيدگي بر طيف وسيعي از وظائف ، عهده دار مسائل با اهميتي چون تهيه شرح وظايف مشاغل مختلف، نظمبخشيدن به پرونده هاي پرسنل ، صدور احكام ...

وظایف، مسئولیت ها و شرایط تصدی شغل کارشنـاس و کـاردان امور اداري و برن
امور بازرگان ی خارجی/ واردات و صادرات 3- دارای حداقل لیس انس .... Jobs91@rocketmail.com. عنوان شغل : کارشناس امور اداري. تعریف: این ش غل دربرگیرنده ...

شرح وظايف پست سازماني
5-نسبت به امور پرسنلي و تنظيم فهرست مشخصات كاركنان اداره كل تجزيه و مبادلات ... 11-در انجام كليه امور خدمات اداري – جمعداري – كارپردازي – نگهداري اموال اداره كل نظارت ...

تعریف دبیرخانه و وظایف آن - دانشجوی رشته مدیریت
Dec 30, 2011 - دبیرخانه واحد سازمانی مشخصی است که اداره امور دفتری سازمان را بر اساس روش‌های تدوین شده و معین عهده دار گردیده و گردش مکاتبات و مراسلات اداری را ...

کارشناس امور اداري - استاندارد آموزش مهارت و فناوری
امور اداری. : حوزه هاي حرفه اي و تخصصي. همكار براي. تدوين استاندارد آموزش شغل .... سال سابقه کار در امور اداري. Page 6. 5. ٭. تعريف دقيق استاندارد ) اصطالحي ( :.

شرح وظایف کارکنان امور مالی و اداری بخش حسابداری
شرح وظایف کارکنان مالی و اداری. مقدمه. تعریف امـور مالی. مجموعه ای است از واقعیتها, اصول و تئوریهائی که با تامین و بکارگیری منابع مالی توسط افراد و واحـدهای مختلف ...

تعریف امور اداری
تعریف دبیرخانه: دبیرخانه واحد سازمانی مشخصی است که اداره امور دفتری سازمان را بر اساس روشهای تدوین شده و معین عهده دار گردیده و گردش مکاتبات و مراسلات اداری را .

شرح وظایف کارکنان مالی و اداری چیست؟ - بانیان حساب ایرانیان
شرح وظایف کارکنان مالی و اداری[1]. مقدمه. امـور مالی (سازمان مالی). تعریف. مجموعه ای است از واقعیتها, اصول و تئوریهائی که با تامین و بکارگیری منابع مالی توسط افراد و ...

ﮐﺎرﮔﺰﯾﻦ : ﺷﻐﻞ ﻋﻨﻮان - اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر
ﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ، اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ، ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﻮر دﻓﺘﺮي،. اﻗﺘﺼﺎد، ..... ﺷﻨﺎس اﻣﻮر اداري. ﺗﻌﺮﯾﻒ: اﯾﻦ ﺷﻐﻞ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه. ﭘﺴﺖ. ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ. اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت ﻣﻘﺎم ﻣﺎﻓﻮق ﻋﻬﺪه.

واژه ها و تعاریف حوزه اداری و مالی
ﻋﺒﺎرت از ﻣﺠﻤﻮع وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ وﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻣﺸﺨﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اداري ... ﻫﺮ ﺷﺮح ﻃﺒﻘﻪ ﺷﻐﻠﻲ ﺣﺎوي ﻋﻨﻮان ﻃﺒﻘﻪ، ﺷﻤﺎره ﺗﺸﺨﻴﺺ، ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺼﻮﻳﺐ، ﺗﻌﺮﻳﻒ، ﻧﻤﻮﻧﻪ وﻇﺎﻳﻒ و ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻫﺎ.

شرح وظایف مدیر و کارشناس امور اداری - دانشگاه علوم پزشکی گلستان ...
Jul 8, 2012 - شرح وظایف مدیر امور اداری : نام و نام خانوادگی : ساحره دماوندی کمالی. سمت : مسئول امور اداری. 1- اعمال و اجرای قوانین ، آئین نامه های اداری و استخدامی صادره از ...

کارشناس امور اداری کارکنان
کارشناس امور اداری. -6. عنوان سرپرست مستقیم : رئیس اداره کارکنان. 7. -. تعداد مصاحبه شوندگان. 0: 8. -. در تدوین این شرح شغل ، شرایط احراز و شرح وظایف.

امور اداري :: موضوع در راهكار مديريت
تعريف. فعاليت‌هاي مديريتي كه بر دفترداري و كنترل اداري تمركز مي‌كنند. ... تعريف : اصول و مهارت‌هاي مديريت و امور اداري براي مديريت در دولت. مقالات مرتبط (3). 1.

آشنايي با عناوين شغلي كارمند و كارشناس اداري
ﺣﯿﻄﻪ ﮐﺎري اﻣﻮر اداري در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ. و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ. ﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . در اﻣﻮر اداري ﮐﻪ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎي ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑـﻊ. اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺟﺬب و ﺗﻮﺳﻌﻪ، اﻧﮕﯿﺰش و ﻧﮕﻬﺪاري و.

مدیر امور اداری و پشتیبانی - دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
شرح وظایف و مسئولیتهای مدیر امور اداری و پشتیبانی دانشگاه. نظارت برحضور مرتب در محل کار و دریافت وتایید اضافه کار مجموعه ها; نظارت بر ثبت و توزیع نامه های ...

تعریف پیشنهاد - اداره کل امور اداری - سازمان تحقیقات
تعریف پیشنهاد : پیشنهاد: ایده و نظری است داوطلبانه که در صورت اجرا بتواند وضعیت موجود را بهبود بخشیده یا مشکلی را حل نماید. تبصره : پیشنهاد ارائه شده می تواند ...

مشاغل مربوط به - سان شمالی ...امور اداری خرا - blogfa.com
امور اداری خراسان شمالی - ... مشاغل مربوط به رشته امور اداری ... کار می کنند شرح وظایف مختلفی برایشان تعریف می شود که همگی آنها در راستای وظایف یک منشی می باشد.

فراسا : آموزش و سنجش الكترونيك : IS20-گزارش نویسی در امور اداری ...
در یک تعریف کوتاه و مُناسب، گزارش «خلاصه يا همهي اطلاعات» است. در زبان انگليسي؛ To Report همان «گزارشدادن» است و از ريشهي لاتين Reportare به مفهوم «باز پس ...

تعریف بسیج اداری - پایگاه مقاومت شهید حکمت شهرداری بیرجند
بخشنامه و دستورالعمل اجرایی شماره 53400/41/2 مورخ 27/12/1375 سازمان امور اداری و استخدامی کشور در اجرای تبصره بند (هـ) ماده 3 اصلاحی موضوع مصوبه یکصدو شصت و ...

واحدهای ستادی - معاونت اداری و مالی - پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
اين معاونت از مديريت امور مالی و مديريت امور اداری تشكيل شده است. ماموریتهاي مديريت امور مالی به شرح زير تعريف شده است: » تنظيم بودجهء سالانه، كنترل اعتبارات و ...

اداره ي امور دفتري گردش مكاتبات اداري
اﻣﻮر دﻓﺘﺮي. ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ . v. ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن. : ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي اﺳﺖ در اﺟﺘﻤﺎع ﮐﻪ ﺟﻬﺖ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد. آﻣﺪه اﺳﺖ .... ﺷﻤﺎره ي ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي اداري ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ در اﻣﻮر ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت ﺳﺎزﻣﺎن. اﺳﺖ . ) 8.

مفهوم و تعريف حسابداري - اصطلاحات حسابداری - پودمان امور اداری و مالی ...
برای دیدن به ادمه مطلب بروید. منبع : دانش آموز تیز هوش. مطالب تکمیلی پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم. مفهوم و تعريف حسابداري. از حسابداري تعاريف مختلفي ...

آيين نامه اداري - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
فصل ششم : امور رفاهي، بيمه و مرخصي ها .... هر شرح طبقه شغلي حاوي عنوان طبقه, شماره تشخيص, تاريخ تصويب, تعريف, نمونه وظايف و ..... كارشناس امور اداري 9 17-9.

معاونت اداري مالي
رييس اداره طراحي; شرح وظايف اداره طراحي; واحد بررسي طرح ها; فرمها; امور مشاورين ... دومين نشست شوراي معاونين اداري، مالي و مديريت منابع منطقه ۶ دانشگاههاي كشور در سال ...

مرکز پژوهشها - لغو مصوبه مورخ 11/11/1374 شورای امور اداری و استخدامی ...
لغو مصوبه مورخ 11/11/1374 شورای امور اداری و استخدامی کشور. لغو مصوبه مورخ 11/ ... طی مصوبه مورد شکایت مستخدم بومی را این گونه تعریف نموده است، 1- محل اشتغال

امور اداری | پورتال اطلاع رساني شهرداري جغتاي
امور اداری. Found_588159392_6078 مسئول امور اداری و کارگزینی: زهرا جغتائی ... رشد و توسعه منطقه را توسعه پايدار در راستاي معيارهاي زيست محيطي تعريف مي كند ...

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مقدمه: تعریف مدرک دانشگاهی مدارکی می باشد که به تایید وزارت علوم رسیده باشد و لازم ... 1- بند 2 بخشنامه: مدارک صادر شده توسط سازمانهای امور اداری و استخدامی و سازمان ...

مدیریت امور اداری و منابع انسانی
صفحه اصلی · معاونت اداری مالی · ورود به سیستم · مدیریت درخواستها · سیستم گردش کار. Skip Navigation Links. مدیریت · معرفي مدير امور اداري و منابع انساني · وظايف ...

از مدیریت امور اداری تا مدیریت منابع انسانی
Nov 22, 2012 - از مدیریت امور اداری تا مدیریت منابع انسانی .... برای جمع‌آوری ، ذخیره ، تحلیل و کنترل جریان اطلاعات منابع انسانی در داخل یک سازمان تعریف شود .

نرم‌افزار اداری - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
سیستم‌های اطلاعات اداری (OFFICE INFORMATION SYSTEM=OIS) از امور اداری ازطریق فناوری اطلاعات حمایت می‌کند. ... قابلیت تعریف ارجاعات مجاز برای هرکاربر.

صفحات - تعريف اسناد و مدارك - پورتال مديريت توسعه منابع انساني
امور ورزش و تربيت بدني ... تعريف اسناد از نظر حقوقي و قضايي ... شده و به طور مداوم يا غير مداوم در تصرف دولت بوده، از لحاظ اداري، اقتصادي، قضايي، سياسي، فرهنگي، ...

اتوماسیون اداری همکاران سیستم | شرکت همکاران سیستم
Nov 27, 2013 - تعریف اتوماسیون اداری ... شما به عنوان مدیر یک سازمان می‌توانید کارتابل خود را در هر نقطه جغرافیایی مرور کرده و امور مربوط به نامه‌ها را انجام دهید و در ...

تعریف امور اداری - جستجو در آگهی های ایفروش - Eforosh ایفروش
سیستم تلفن گویا ، تماس,تعریف امور اداری,اطلاعات اطلس اتوماسیون اداری :,سیستم کارتابل اداری,نرم افزار بارکد|نرم افزار امور,نرم افزار دبیرخانه و اتوماسیون.

اداره کل امور اداری و مالی استانداری خراسان رضوی | تعریف 100 پروژه ...
May 17, 2016 - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی به تبیین اهداف، برنامه ها و اقدامات ... تعریف ۱۰۰ پروژه عمرانی در قالب برنامه های اجرایی مشهد ۲۰۱۷.

امور بهره وري و هماهنگي و تحول اداري - تعریف 5S
5Sابزار و سیستمی است فراگیر، کارآمد و موثربرای داشتن فضائی بهتربرای کارو زندگی کردن وفراهم آوری امکان استفاده حداکثری ازمنابع در اختیار. 5S با همان نظام ...

امور اداري - موسسه آموزش عالی صبح صادق
تعریف و هدف: هدف دوره كارداني رشته امور اداري آموزش و تربيت افرادي است كه پس از گذراندن اين دوره توانايي لازم را براي احراز مشاغلي در زمينه امور اداري را خواهند داشت و ...

تعریف OAF: دفتر امور اداری و مالی - Office of Administration and Finance
تعریف OAF، چه OAF معنا?, به این معنی از OAF دفتر امور اداری و مالی مخفف OAF در دفتر امور اداری و مالی.

امور اداری نقش پدر و مادر را در سازمان ایفا می کند
Aug 24, 2010 - مدیر کل امور اداری سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت : ما در امور اداری بر مبنای تعریف مدیریت منابع انسانی که همان استراتژیک در باب جذب و توسعه، ...

ساختار رشد سازمانی توسط امور اداری شهرداری تعریف شود | شورای اسلامی ...
Oct 14, 2015 - نایب رییس شورای اسلامی شهر شیراز با تاکید بر لزوم تعریف ساختار رشد سازمانی توسط امور اداری شهرداری گفت:براساس این ساختار،کارمندان ...

امور اداری | دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم
نام : امین نام خانوادگی : اسدآبادی سمت : مدیر اموراداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بــم ... این‌كه ما چگونه شخصیت خود را تعریف می‌كنیم، انگیزه‌ها، نگرش و رفتار ما را تحت ...

گروه امور اداری
امور اداری - مدیریت. دل نوشته! ... نظارت بر حسن جريان كليه امور واحدهاي تحت سرپرستي . 2. .... آنچه واضح است علم مدیریت هنوز نتوانسته است تعریف خود را مدیریت کند.

کاردانی امور اداری - فنون اداری
کاردانی امور اداری - فنون اداری - ارائه مطالب امور اداری. ... فنون اداری. مفهوم ارتباط: عبارت است از حرکت اطلاعات و پیام که در این صورت نیاز به ... تعریف امور دفتری:.

مفهوم و تعریف حسابداری - اصطلاحات حسابداری - پودمان امور اداری و مالی ...
Apr 12, 2015 - مطالب تکمیلی پودمان امور اداری و مالی کاروفناوری هشتم. مفهوم و تعریف حسابداری. از حسابداری تعاریف مختلفی ارائه شده است. در گذشته عموماً ...

منظور از وکالت کاری چیست؟ - صفحه اصلی مشاوره - تبیان
Jun 9, 2014 - در معنای خاص وکالت کاری به وکالت در آن دسته امور خارج از دادگستری گفته می شود که وکیل صرفاً اختیار تصرفات اداری در امورد موکل را اخذ نموده و ... طبق تعریف ماده 656 قانون مدنی "وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف ...

مدیریت اموراداری
مدیریت اموراداری - ارائه مطالب آموزشی. ... از اصول برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل امکانات و فعالیت های افراد برای رسیدن به هدف های خاص مؤسسه تعریف کرد.

بهین یاب
مدیر امور اداری, 11-3011.00, برنامه ریزی، اداره، یا هماهنگی امور اجرایی یک موسسه، مانند ... مرتبط با عملیات های مدیریت شده و چارچوب های کاری تعریف شده توسط مالکین.

لغو مصوبه مورخ 1374/11/11 شورای امور اداری و استخدامی کشور – گروه ...
May 15, 2005 - لغو مصوبه مورخ 11/11/1374 شوراي امور اداري و استخدامي کشور تاريخ: ... اين دو تعريف نادرست از مستخدم بومي موجب گرديده که وزارت آموزش و پرورش از ...

تعریف مدیریت اسلامی (روابط عمومی سازمان امور اداری استخدامی کشور ...
مشخصات کتاب تعریف مدیریت اسلامی در کتابخانه كتابخانه پژوهشكده بیمه (وابسته به بیمه مركزی)

عناوين - معاونت طرح و برنامه
ﺗﻌﺮﯾﻒ: اﯾﻦ. ﺷﻐﻞ. در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﺴﺖ ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺼﺪﯾﺎن آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﻗﺮاري و ﺗﻮﺳﻌﻪ رواﺑﻂ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﻫﻨﺮي و ...... ﺑﺮرﺳﯽ و ﯾﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣﻮر اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ در وزارﺗﺨﺎﻧﻪ.

شرایط و چگونگی ارتقای شغلی معلمان | مدیرکل امور اداری و تشکیلات
Apr 3, 2016 - مدیرکل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش وپرورش گفت: نظام سنجش ... ای و پس از آن خبره و عالی وارد شود باید بتواند شاخص های تعریف شده که شورای ...

ﺟﺰوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ و ﻛﺎرﻛﻨﺎن دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺻﻄﻼﺣﺎت و ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ. 24 ... واﺣﺪ دﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ در ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اداري و ﻣﺎﻟﻲ در ﻗﻠﻤﺮو اداره ﻛﻞ اﻣﻮر ادراي ..... ﻣﺎن اﻣﻮر اداري و اﺳﺘﺨﺪاﻣﻲ ﻛﺸﻮر ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي دوﻟﺘﻲ اﺑﻼغ.

امور اداری - اخلاق حرفه ای حقوقی
بند اول: تعریف. "اخلاق حرفه ای حقوقی" مشتمل بر قواعد اخلاقی است که حاکم بر رفتار اشخاصی است که خدمات حقوقی به مشتریان خود ارائه می دهند و با تعهدات حقوقی و ...

فساد اداری؛ مفهوم، علل و آثار آن | کانون سردفتران و دفتریاران
قدمت فساد اداری که به اندازه دیرینگی مفهوم دولت است، با قدرت و ثروت رابطه دارد (فساد اداری و مالی). به همین جهت پیدایش فساد، به چگونگی اداره امور عمومی مرتبط می‌گردد ...

اداره امور مالی
انجام وظایف اداری و مالی در غالب مدیر کل سازمان. نظارت بر تهیه و تنظیم بودجه واحدهای تابعه. ابلاغ دستورالعملهای اجرایی و بخشنامههای اداری و مالی به واحدهای تابعه.

امور اداري/تعريف مرخصي استحقاقي : - وزارت جهاد کشاورزی
Jul 27, 2008 - تعريف مرخصي استحقاقي : § همكار رسمي حق استفاده ازمرخصي استحقاقي به ميزان يك ماه درسال با استفاده ازحقوق كامل را خواهدداشت. § حداكثرمدتي كه ...

دوره کاردانی مدیریت امور اداری - مرکز آموزش جامع علمی - کاربردی رشت
تعریف ضرورت واهمیت: رشته کاردانی مدیریت امور اداری دفتری با هدف تربیت مدیرانی کاردان و مجرب با تواناییهای لازم برای مدیریت و آشنایی با فنونی چون ماشین ...

امور اداری - دانشکده سما اسلامشهر
تعريف و هدف: برنامه دوره دو ساله كارداني پيوسته امور اداري بر اساس چهارچوب آموزشهاي علمي-كاربردي طراحي و تدوين شده است و فارغ التحصيلان از ميزان درك، قدرت، ...

کاردانی مدیریت امور اداری - آموزش مجازی
کاردانی مدیریت امور اداری اهمیت وچگونگی ادامه تحصیل رشته کاردانی مدیریت امور ... کنند شرح وظایف مختلفی برایشان تعریف می شود که همگی آنها در راستای وظایف یک ...

تعریف امور عمومی | اداره کل اداری و مالی
Oct 16, 2014 - Offline. Joined: 1393/04/03 - 19:02. تعریف امور عمومی. بالا. نسخه مناسب چاپ; برای ارسال دیدگاه وارد شوید یا ثبت نام کنید . 24 مهر, 1393 - 09:17.

Chapars -آموزش و آشنایی با اصطلاحات اداری
مجموعة مقرراتي است كه هر مؤسسه اعم از عمومي‌ يا خصوصي به‌منظور تنظيم امور .... قبلاً اشاره كرديم كه قانون مدني كشور در مادة 1284 خود سند را اين گونه تعريف كرده است ...

* تعریف مدیریت * مدیریت امور اداری * کارگزيني کارکنان * تدارکات واحد ...
مدیریت مقاله با عنوان مدیریت در فرمت ورد در ۲۵ صفحه و شامل مطالب زیر می باشد: * تعریف مدیریت * مدیریت امور اداری * کارگزيني کارکنان * تدارکات واحد * بخش خدمات ...

تعریف نفس حیوانی - امور اداری تکاب
Dec 5, 2012 - تعریف نفس حیوانی. حیوان جسمی است مرکب که در بین مرکبات اختصاص به نفس حیوانی دارد زیرا که مزاج آن نسبت به دو قسم جمادات و نباتات اقرب به ...

مقدمه
Jul 29, 2008 - هیأت عالی نظارت در تعریف تخلف اداری مقرر داشته است که تخلف اداری ... و فتق دادن بخشی از هر وزارتخانه که صلاحیت انجام دادن امور معینی را دارد ، اداره ...

واژگان انگلیسی به فارسی - Dr. Shiravi - دکتر شیروی -
Administration, امور اداری. Administrative ... Administrative Assistant, معاون اداری. Administrative .... Data Definition Language, زبان تعریف داده ‌ها. Data Dictionary ...

وبلاگ خصوصی علی اصغر میرزاکریمی - حذف کاغذ از امور اداری مدارس
به نقل از ایسنا، یوسف نوری اظهار کرد: با نصب و استقرار این سامانه، امور اداری و گردش ... دانش آموزان، تعریف قالب‌ها و الگوهای گوناگون برای نامه‌های مدارس، تعریف ساختار ...

تقویت شایسته سالاری در امور اداری و استخدامی - صفحه نخست
Aug 3, 2016 - تا پیش از این ادغام، دو سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی به طور ... بودجه بندی، تعریف اولویت های توسعه و نیز تدوین لوایح بودجه در کنار ...

شرح وظايف - معاونت اداری پشتیبانی
2- نظارت برحسن اجراي دستور العمل ها و بخشنامه هاي اداري وحسن اجراي قوانين و مقررات ... 5- كنترل و نظارت بر امور مربوط به واحد خدمات اداري و تعيين خط مشي لازم.

شرح وظایف امور اداری و مالی
شرح وظایف معاونت مالی و وظایف در انسانی امور مالی و اداری و. ... شرح وظایف کارکنان مالی و اداری،مقدمه امور مالی سازمان مالی تعریف مجموعه ای است از واقعیتها اصول و .

نمونه وظایف و مسئولیت ها - دانشگاه علوم پزشكي گناباد
كارشناس امور اداري ، كاردان امور اداري ،‌كارشناس برنامه و بودجه ،‌كاردان برنامه و بودجه .... عنوان شغل : کارشناس امور اداري. تعریف: این شغل دربرگیرنده پست هاي سازمانی است ...

عوامل مؤثر بر سلامت نظام اداري و رشد ارزش‌هاي اخلاقي در آن | اسلام و ...
Apr 5, 2012 - اكنون به تعريف مفاهيم اصلي مرتبط با موضوع مي‌پردازيم. ... پيش از ورود به بحث اصلي مباحث ناظر به ادارة امور دولتي در هر دوره مرور مي‌شود، سپس عوامل ...

اداری-رفاهی - فدراسیون پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران > صفحه اصلی
بخش اول: تعريف، اهداف، وظايف. ماده 1- تعريف: كميته اداري - رفاهي فدراسيون پزشكي به تشكيلاتي اطلاق مي شود كه اعضاء آن از كارشناسان خبره و مرتبط در حيطه امور اداري ...

آشنايي مسؤولان دفاتر با اصول ومهارتهاي لازمه
هدف و وظايف اداره امور دفتری. روابط اداری ... مديران ستاد کمکی(مدير امور اداری) ... 3- مرحله حفظ و نگهداری مکتوب و نوشته ( اصول بايگانی ). مسؤول دفتر. تعريف. عضوی از ...

پرسنل امور اداری | دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
کارشناس امور اداری- راهبر عملیاتی اتوماسیون- نوآوری. 4295. زهرا فراهانی. کارشناسان اداری. کارشناس اداری. 4299. محسن محمدپور. کارشناس حقوقی. حقوقی- مسئول امور ...

فساد اداری، عوامل بروز و راهکار‌های پیشگیری و مقابله با آن
فساد اداری از جمله پدیده‌های سازمانی است که روند توسعه... ... ارتباط و رد و بدل کردن منابع و امکانات برای انجام امور غیر قانونی را در سازمان‌ها فساد اداری تعریف کرده‌اند.

مفهوم و تعريف تحول اداري - دانشگاه قم
هدف از تحول اداري عبارت است از تقويت توانمندي هاي نظام اداري در جهت ايفاي كارآمد وظائف و نقش فعلي دولت و يا به تعبيري ديگر هدف از تحول اداري، انطباق نقش ها، ...

سامانه اتوماسیون اداری|رهپویان ارتباطات سبز
سامانه اتوماسیون اداری رهپویان ارتباطات سبز. ... امکان تعریف روال های کاری و گردش کار در سامانه و انجام امور اداری بر اساس این روال ها. امکان انتخاب جانشین برای افراد در ...

حقوق اداری دکتر رضا موسی زاده - - مطالب اخیر
Jun 12, 2012 - در تعریف خدمات عمومی میتوان گفت این خدمات منحصر به نیازمندیهای عام المنفعه و ... امور مربوط به پلیس اداری بعهده مقامات اداری است درحالیکه پلیس ...

کتاب مسئول دفتری و بایگان (رشته امور اداری، هنرستان های کاردانش)
Aug 23, 2015 - معرفی کوتاه:کتاب حاضر، درس‌نامه‌ای مشتمل بر مهارت‌های مسئول دفتری و بایگان در رشته امور اداری است. تعریف مسئول دفتری، صورت‌جلسه، دفتر ...

اثیـــر ... سایت جامع مدیریت - مفاهیم و منابع حقوق اداری (administration law)
هرچند که یک تعریف جامع و مورد اتفاق حقوقدانان برای حقوق اداری ممکن است وجود نداشته ... 1 – اداره و رهبری امور عمومی و خصوصی، اموال و دارایی ویا اداره‌ي اجتماع، نظیر ...

مدیریت منابع انسانی چيست - مجمع مديران اداري و منابع انساني
Oct 10, 2010 - ... کارکنان از سازمان براساس استعفاء اخراج یا بازنشستگی تعریف می کنند . ... تعاریف مختلف دیگری نیز از رشته علمی و تخصصی مدیریت امور کارکنان یا ... اداره امور استخدامی شامل برنامه ریزی ، رهبری و کنترل منابع انسانی و انجام ...

حقوق اداری چیست؟ - سبک زندگی ایرانی اسلامی
Feb 13, 2013 - حقوق اداری را از لحاظ صوری می توان اینگونه تعریف نمود : .... خدمات عمومی عبارتند از امور عام المنفعه ای که به منظور ارضا نیازهای همگانی از طریق سازمان ...

مدیریت نوسازی و تحول اداری - پرتال دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
سازمان امور اداري و استخدامي كشور با توجه به مشکلات روز افزون ناشي از ناکارآمدي سيستم اداري .... در اين مقطع براي برنامه تحول اداري دو هدف به شرح ذيل تعريف شد :.

آئین نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل
Jul 22, 2015 - ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺮح رﺷﺘﻪ ﺷﻐﻠﻲ .... ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺨﺘﺼﺮي درﺑﺎره دﺷﻮاري و ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻛﺎر دارد ﻣﺜﻼً ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻘﻒ ﮔﺮوه ﺑﺮاي ﺑﺮﺧـﻲ رﺷـﺘﻪ ... ي اﻣﻮر اداري ﺣﻖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺪارك ﻣﻌﺎدل را دارد.

وکالت آنلاین - رأی شماره 751 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ...
طبق قانون و تعریف ارائه شده از سوی شورای امور اداری و استخدامی کشور مصوبه 11/11/1374 و 1/11/1375 باید از مزایای مناطق محروم از جمله پاداش مناطق محروم برخوردار باشم ...

آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺣﻮزه اداری ﻫﺎ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺷﻬﺮداری - صفحه نخست
ﺷﻬﺮﺳﺎزی، اداره ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮی، اداره اﻣﻮر اداری، اداره اﻣﻮر ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ از ﭼﻬﺎر اداره ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ و ﺗﻔﺎوت ... ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ دارای ﯾﮏ رﺋﯿﺲ ﺑﺎ وﻇﺎﯾﻒ ﻣﻌﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﻪ زﯾﺮ ﻧﻈﺮ رﺋﯿﺲ. ﺷﻬﺮدار.

ایثار - معرفی بنیاد - بنیاد شهید و امور ایثارگران
بنیاد شهید و امور ایثارگران، نهادی است انقلابی که در اجرای فرمان رهبر کبیر و ... به امور آزادگان تأسیس شده و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است که امور آن ...

رأی شماره ۷۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ و
Feb 24, 2014 - مقدمه: تعریف مدرک دانشگاهی مدارکی می‌باشد که به تأیید وزارت علوم رسیده ... ۱ـ بند ۲ بخشنامه: مدارک صادر شده توسط سازمانهای امور اداری و استخدامی و ...

اخراج همکاران وزارت علوم / مدیرکل امور اداری: آنها کارکنان پروژه ای بودند
Apr 27, 2014 - اخراج همکاران وزارت علوم / مدیرکل امور اداری: آنها کارکنان پروژه ای بودند ... کافی نبودن نیروهای حاضر در وزارت علوم برای پست‌های تعریف شده در این وزارتخانه خبر داد. مدیرکل امور اداری وزارت علوم درباره وضعیت این افراد اخراجی، گفت: با ...

مديريت امور آموزشی - نظر سنجی کیفیت انجام امور اداری
فرم نظرسنجی کیفیت انجام امور اداری در مدیریت امور آموزشی و مدیریت امور ... به امور مورد تصدی، ارایه توضیحات کافی و انجام امور برابر فرآیندهای اجرایی تعریف شده.

متصدی امور بانکی و مسئولیت هایش - پدیده تبار
Jun 24, 2015 - 2- تعریف شغل : ... انجام کلیه امور بانکی که یک فرد در مراجعه به بانک ممکن است به آنها نیاز داشته باشد مثل پرداخت ... این شغل با تمام رده های مشاغل کارمند ادارات ارتباط دارد نیز علاوه بر با امور اداری با امور مالی نیز مرتبط می باشد.